به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار کاهش محسوسی را تجربه کردند.

قیمت طلا 123

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۴ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و چهار) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۷۴ ۵.۴۰ ۰.۲۸ 09:00
۱,۸۶۹ ۱۸ ۰.۹۷ روز قبل
۱,۸۵۱ -۱۱.۴۰ -۰.۶۲ ۲ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۱۲ درصدی، از ۱,۲۰۲,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و دو هزار و ششصد ) تومان به ۱,۲۰۱,۲۰۰ (یک میلیون و دویست و یک هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۰۱,۲۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۱۲ 11:23
۱,۲۰۲,۶۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۴۹ روز قبل
۱,۲۰۸,۴۰۰ -۳,۹۰۰ -۰.۳۳ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۱۹۷,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و نود و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۷۴۰ (بیست و شش هزار و هفتصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۹۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳ درصدی، از ۲۵,۱۳۵ (بیست و پنج هزار و یکصد و سی و پنج ) تومان به ۲۵,۰۶۱ (بیست و پنج هزار و شصت و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۰۶۱ -۷۴ -۰.۳ 11:22
۲۵,۱۳۵ -۷۶ -۰.۳۱ روز قبل
۲۵,۲۱۱ ۶۲ ۰.۲۴ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۱.۰۷ درصدی، از ۳۰,۷۳۱ (سی هزار و هفتصد و سی و یک ) تومان به ۳۰,۴۰۸ (سی هزار و چهارصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۴۰۸ -۳۲۳ -۱.۰۷ 11:20
۳۰,۷۳۱ -۱۰۰ -۰.۳۳ روز قبل
۳۰,۸۳۱ ۲۰۲ ۰.۶۵ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۹۶ تومان کاهش، ۳۶,۲۴۰ (سی و شش هزار و دویست و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۲۴۰ -۳۹۶ -۱.۱ 11:20
۳۶,۶۳۶ -۲۰۵ -۰.۵۶ روز قبل
۳۶,۸۴۱ ۲۴۶ ۰.۶۶ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۳۰ تومان کاهش، ۷,۲۹۰ (هفت هزار و دویست و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۰۸۱ (بیست و یک هزار و هشتاد و یک ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,980,000 (یازده میلیون و نهصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۸۰,۰۰۰ -۹۰,۰۰۰ -۰.۷۶ 11:21
۱۲,۰۷۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۱۷ روز قبل
۱۲,۰۹۰,۰۰۰ -۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۰۵ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۷۳۰,۰۰۰ (شش میلیون و هفتصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۷۳۰,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۳۸ 11:24
۶,۷۵۵,۰۰۰ -۲۵,۰۰۰ -۰.۳۸ روز قبل
۶,۷۸۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۸۹ ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۸۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۸۳,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و هشتاد و سه هزار) تومان قیمت خورد.