مسابقه قهرمانی راسوها (عکس)

مسابقه قهرمانی راسوها (عکس)


منبع: عصر ایران

200

1400/12/1

18:32


یک دوره مسابقه قهرمانی راسو‌ها در یورک‌شر شمالی انگلیس برگزار شد که در آن این حیوانات از داخل لوله‌های تعبیه شده عبور کردند.

مطالب مشابه